Gräva ner elkabel

Gräva ner elkabel

Myndigheter och andra organisationer har tagit fram en vägledning om elsäkerhet som lämpar sig för en lång rad branscher och tekniska kompetenser. Det mesta av den information som produceras av Elsäkerhetsvärket finns tillgänglig för omedelbar nedladdning.

Vad du behöver veta om at gräva ner elkabel

När jordkablar skadas kan människor dödas och skadas av elektriska stötar, elektriska ljusbågar (som orsakar en explosion) och lågor. Detta resulterar ofta i allvarliga brännskador på händer, ansikte och kropp, även om skyddskläder bärs.

Skador kan orsakas när en kabel grävs igennom

skärs igenom av ett vasst föremål såsom spetsen på ett verktyg; eller
krossas av ett tungt föremål eller kraftfull maskin.
Kablar som tidigare har skadats men lämnats orapporterade och oreparerade kan orsaka incidenter

Vad du behöver göra när du skal gräva ner kabel eller ledningar? 

Om du gräver eller stör jorden bör du se till att undvika att skada underjordiska tjänster. Underjordiska elkablar kan vara särskilt farliga eftersom de ofta ser ut som rör och det är omöjligt att säga om de är strömförande bara genom att titta på dem.

Skador på underjordiska elkablar kan orsaka dödlig eller allvarlig skada och lagen säger att du måste vidta försiktighetsåtgärder för att undvika fara.

Grävarbeten bör hanteras korrekt för att kontrollera risker, inklusive:

  • Planerar arbetet
  • Använder kabelplaner
  • Kabellokaliseringsanordningar
  • Säkra grävmetoder
 

Planerar grävarbetet – använd en elektriker med licens

De flesta servicekablar tillhör et ennätselskap. Vissa kablar tillhör dock andra organisationer som vägverket, försvarsministeriet osv.

Du bör kolla i närheten efter utrustning som ägs av organisationerna som listas ovan, och om du misstänker att det finns jordkablar, be dem om planer för att bekräfta deras plats. Om jordkablar finns i närheten kan du behöva be någon från organisationen att komma och hitta dem korrekt åt dig.

Om du gräver i närheten av dina egna kablar bör någon som har erfarenhet av tekniker för detektering av underjordiska kablar hjälpa dig att lokalisera dem med lämplig utrustning.

Du kan behöva göra jordkablar döda för att arbetet ska fortsätta på ett säkert sätt. Tänk på att elbolagen är skyldiga att meddela kunder vars försörjning ska brytas med fem dagars varsel.

Noggrann planering och riskbedömningar är väsentliga innan arbetet påbörjas. Riskbedömningar bör överväga hur arbetet ska utföras och säkerställa att lokala omständigheter beaktas. Planer eller annan lämplig information om alla nedgrävda tjänster i området bör inhämtas och ses över innan eventuella schaktningsarbeten påbörjas.

Om grävningsarbetet är en nödsituation, och planer och annan information inte kan hittas, bör arbetet utföras som om det finns levande begravda tjänster i området.

Symboler på elkabelplaner kan variera mellan elbolag och råd bör sökas från det utfärdande kontoret. Kom ihåg att högspänningskablar kan visas på separata ritningar från lågspänningskablar.

Planer ger endast en indikation på platsen och antalet underjordiska tjänster på en viss plats. Det är viktigt att en kompetent person spårar kablar med hjälp av lämpliga lokaliseringsanordningar.

Kabellokaliseringsanordningar – använd dem för du ska gräva nära kablar och ledningar

Innan arbetet påbörjas ska jordkablar vara lokaliserade, identifierade och tydligt märkta.

Kabelns position i eller nära det föreslagna arbetsområdet bör fastställas så noggrant som möjligt med hjälp av en lokaliseringsanordning, med hjälp av ritningar och annan information som vägledning för eventuell placering av tjänster och för att hjälpa till att tolka signalen.

Kom ihåg: Kabelsökare ska användas ofta och upprepade gånger under arbetets gång.

Personer som använder en lokaliseringsanordning bör ha fått grundlig utbildning i dess användning och begränsningar. Lokaliseringsanordningar ska alltid användas i enlighet med tillverkarens instruktioner, kontrolleras regelbundet och underhållas i gott skick.

Säkra grävmetoder – när du ska gräva ner elkablar eller gräva omring ledningar

Grävarbeten bör utföras noggrant och följa erkänd säker grävpraxis. När en lokaliseringsanordning har använts för att bestämma kabelpositioner och rutter, kan schaktning ske, med provhål grävda med lämpliga handverktyg vid behov för att bekräfta detta.

Gräva bredvid tjänsten snarare än direkt ovanför den. Slutlig exponering av tjänsten genom horisontell grävning rekommenderas, eftersom kraften som appliceras på handverktyg kan kontrolleras mer effektivt.

Isolerade verktyg bör användas vid handgrävning nära elkablar.

Seneste artikler

Nyheter & guides

I våran blogg så kan du läsa flera gör det själv projekt som du kan använda en grävmaskin till. Du kan såklart alltid hyra en grävmaskin hos Hyra Grävmasin Nu. 

Maskinen på service

Hej, just nu är det inte möjligt att boka maskinen, den är på reparation och vi inväntar reservdelar.